How to delete a database from mysql server | Eklavya Online